Svenska delen av Internet

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Statskontorets sammanfattning

2 Bakgrund

2.1 Uppdraget

2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget

2.3 Genomförande av utredningen

2.4 Rapportens innehåll

2.5 Samråd

2.6 Propositioner, utredningar och projekt

3 Vad är Internet?

4 Dagens och morgondagens situation

4.1 Internet i dag - fortfarande bara i början på utvecklingen

4.2 Morgondagens nät

5 Användning av Internet i Sverige

5.1 Registrerade domännamn

5.2 Användningen i Sverige

6 Tillväxt av Internet i världen

6.1 Antal datorer

6.2 Antal användare

7 Kommunikationsarkitektur för Sverige

8 Förutsättningar för Internet i Sverige

9 Analys av framtida trafikvolymer

9.1 Syftet med analysen och uppskattningarna

9.2 Trafikuppskattning byggd på erfarenhet

9.3 Trafikuppskattning - maximialternativ

9.4 Bedömning

10 Struktur för Internet i Sverige

10.1 Huvudkomponenter i den svenska delen av Internet

10.2 Operatörens nät med tillhörande stödsystem

10.3 Användarens nät

10.4 Gemensamma resurser - översikt

10.5 Samverkan mellan operatörer

11 Internetoperatör, minimal IP-tjänst och ansvarsfördelning

11.1 Internetoperatör

11.2 Minimal IP-tjänst

11.3 Ansvarsfördelning mellan operatörer

11.4 Ansvar för regler m.m.

12 Nationella knutpunkter för samtrafik

12.1 Förutsättningar

12.2 Nationell knutpunkt

12.3 Nationella knutpunkten i Stockholm

12.4 Förslag till utbyggnadsplan

13 Gemensamma resurser

13.1 Gemensamma resurser utöver knutpunkterna

13.2 DNS för toppdomänen .se

13.3 Namnserver för DNS-roten

13.4 Tidsserver för nationell tid

13.5 Vägvalsregister

13.6 Indexserver

13.7 Whois-server

13.8 Drift vid avspärrning

13.9 Beredskapsdrift av DNS

14 Namn- och adressplan

14.1 IP-adresser

14.2 AS-nummer

14.3 Domännamn

14.4 Alternativa organisationsformer för
domännamnshanteringen

14.5 Statskontorets syn på namn- och adresshanteringen

15 Finansiering av gemensamma resurser

16 Hot mot nätet och nätets tillämpningar

16.1 Uppdrag och avgränsningar

16.2 Fysiska hot mot infrastrukturen

16.3 Kontinuitetsplanering

16.4 Logiska hot mot infrastrukturen

16.5 Beroendeförhållanden

16.6 Organisations- och ansvarsfrågor

16.7 Samhällets ansvar

17 Säkerhetsarkitektur för Internet i Sverige

17.1 Behov av säkerhetsfunktioner

17.2 Säkerhetstekniker

17.3 Nulägesbeskrivning

17.4 Ackreditering av CA

17.5 Hinder mot att tillgodose säkerhetsbehovet

18 Utbildning och kompetensförsörjning

19 Accessnät och tillgång till information

19.1 Bakgrund

19.2 Nätstrukturen närmast användaren förändras

19.3 Bredbandsaccess till hushåll

19.4 Tillgång till information

20 Telefoni över Internet

20.1 Bakgrund

20.2 Varför telefoni över Internet?

20.3 Problemen med telefoni över Internet

21 År 2000-problemet

Bilagor