About this blog…

I am employed by Netnod as head of engineering, research and development and am among other things chair of the Security and Stability Advisory Committee at ICANN. You can find CV and photos of me at this page.

As I wear so many hats, I find it being necessary to somewhere express my personal view on things. This is the location where that happens. Postings on this blog, or at Facebook, Twitter etc, falls under this policy.

The views expressed on this post are mine and do not necessarily reflect the views of Netnod or any other of the organisations I have connections to.

Remissvar SOU 2014:77

För att göra det lite enklare att följa remissvaren på SOU 2014:77, Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen, sammanställer jag här de remissvar som går att hitta hos Kulturdepartementet. Listan kommer jag uppdatera allt efterhand jag ser svar komma in.

Bil Sweden Tidplan för snäv, och fordon har glömts bort
Digital Radio Sweden Avvisar med emfas det framlagda förslaget
Domstolsverket Inget att invända
Ekonomistyrningsverket Har enbart uttalat sig om finansieringen, och instämmer i utredningens förslag gällande denna.
ElektronikBranschen Eniga med utredaren och ställer oss bakom förslagen som framförs i betänkandet
Ericsson AB Ericssons syn skiljer sig väsentligt från betänkandet på flera punkter
Factum Electronics Stöder utredningens förslag
Folkbildningsförbundet Stöder utredningens förslag, men ställer krav
Företagarna Avstår från att lämna synpunkter
Försvarets materielverk Betänkandet är bristfälligt i sin belysning av Försvarsmaktens och totalförsvarets behov
Försvarsmakten Betänkandet saknar en redovisning av påverkan för totalförsvaret
Förvaltningsrätten i Stockholm Har inget att erinra mot de förslag som läggs fram i betänkandet
Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB Avstår från att yttra sig
Göteborgs Universitet Stöder ej utredningens förslag
Hela Sverige ska leva Stöder förslag, men nedsläckning av FM först när man både regionalt och nationellt uppfyller motsvarande täckning som FM sändningarna täcker idag
Ifpi Sverige Sammanfattningsvis är IFPI positiva till innehållet i betänkandet
IVA – Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien FM-sändningar bör fortsätta under överskådlig tid. DAB+ är redan en föråldrad teknologi
Justitiekanslern (JK) Har inte några synpunkter på förslagen
Kammarrätten i Göteborg Har inget att erinra
Kommerskollegium Har inte några synpunkter på betänkandets förslag
Konkurrensverket Otydligheter i utredningen, alternativa sändningsmetoder bör undersökas
Konsumentverket Har inga synpunkter
Kungliga Tekniska högskolan Är emot nedläggning av FM, och ser brister i utredningen
Linnéuniversitetet Avstår från yttra sig i ärendet
Ljudtekniska Sällskapet Emot utredarens förslag, föreslår Radio och TV i samma nät
Landsorganisationen i Sverige Avstår från yttrande
Länsstyrelsen i Norrbottens län Inga synpunkter så länge geografisk täckning blir samma som FM
Länsstyrelsen i Stockholms län Tillstyrker förslaget så länge VMA kommer fram även till hushåll och bilar som inte har DAB+
Länsstyrelsen i Västmanlands län Instämmer i förslaget, men återvinning måste beaktas
Mediamobile Nordic Ltd Ställer sig bakom förslaget
Mittuniversitetet Delar betänkandets slutsatser
Motormännens Riksförbund Ställer sig positiv till förslagen, men tidplan är för kort
MTG Radio AB Ställer sig positiv till förslagen
Myndigheten för delaktighet Tillstyrker förslaget
Myndigheten för radio och tv Eftersom myndigheten har varit delaktig i utredarens arbete lämnas endast förtydligande synpunkter
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Förslagen innefattar inte en konsekvensanalys av om totalförsvaret påverkas
Myndigheten för tillgängliga medier Positiv till betänkandet i stort
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Positiv till förslagen, men anser täckning som FM är viktig, och likaså närradiofrågor
Naturvårdsverket Har inga synpunkter
Närradions riksorganisation Anser att utredningen är ofullständig, att det inte finns något riksdagsbeslut om att släcka ner FM-bandet och att utredningen inte kan användas enbart som underlag för beslut om att förändra distribution av radio i Sverige
Nätverket Närradio i Sverige Avstyrker utredningens förslag om nedsläckning av FM-nätet till förmån för etableringen av en ny infrastruktur för radiosändningar baserad på DAB+
Naturvårdsverket Har inga synpunkter
PANEDA Tech AB Stöder utredarens förslag
Pensionärernas Riksorganisation Delar i princip utredarens förslag
Post- och telestyrelsen Har många synpunkter på utredarens förslag inom många områden
Public servicerådet Ifrågasätter starkt såväl de motiv som de förslag som lagts fram av utredaren
Rangborg Åke Stora brister i utredningen
– tekniska alternativ saknas och seriösa kostnadskalkyler redovisas ej
Regelrådet Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven om konsekvensutredning vid regelgivning
RBS Broadcasting AB NRJ tillstyrker Betänkandets plan för övergång
Riksdagens ombudsmän Avstår från att yttra sig
Riksgäldskontoret Har inget att erinra
Riksrevisionen Meddelar att man genomfört en granskning som kommer publiceras 14 april 2015, och att många av de förslag som ryms i betänkandet behandlas i rapporten
SBS Discovery Radio AB Stöder förslagen
Sametinget Har inga synpunkter att redovisa
SOS Alarm AB Lyfter frågor om VMA
SPF Seniorerna Tillstyrker så länge personer med små ekonomiska medel inte avstår från att investera
Statens kulturråd Har inga synpunkter men påpekar att tillgängligheten för personer med olika funktionsförutsättningar går att förbättra oavsett teknikval
Statskontoret Har inga synpunkter
Stiftelsen för Internetinfrastruktur Avstyrker nedsläckning av FM-nätet till förmån för DAB+
Stockholms dramatiska högskola Val av DAB+ är ej strategiskt klokt
Stockholms Tingsrätt Har inga invändningar
Svea hovrätt Har inget att erinra mot förslaget i sak
Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation Ställer sig positiv till utredningen
Svenska Journalistförbundet Stöder utredarens förslag
Svenska Medietjänster AB – SMTRADIO Stöder utredarens förslag
Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset Har inga kommentarer till betänkandets förslag
Sveriges advokatsamfund Har ingen erinran mot förslagen
Sveriges akademikers centralorganisation Avstår från att besvara denna remiss
Sveriges Annonsörer Stöder förslagen
Sveriges DX-Förbund SDXF anser att en nedsläckning av FM-bandet vore olyckligt
Sveriges Kommuner och Landsting Stöder förslagen, men SR digitala sändningar skall ha samma täckning som FM
Sveriges Kommuner och Landsting – Reservation från Miljöpartiet Anser ej FM skall släckas
Sveriges Kommunikationsbyråer Ställer sig positiv till de delar av betänkandet som förespeglar en ökad konkurrens men saknar kunskap och kompetens att bedöma betänkandets mer tekniska överväganden
Sveriges Radio AB Anser att den presenterade planen kan ligga till grund för en övergång till digitalradio
Sveriges Television AB Ser både fördelar och nackdelar med en digitalisering av radion enligt den föreslagna planen, överlag saknas analys av sambanden mellan radiomarknaden och den större mediemarknaden
Swedish Network Users Society (SNUS) Avstyrker utredningens förslag om nedsläckning av FM-nätet till förmån för etableringen av en ny infrastruktur för radiosändningar baserad på DAB+
Synskadades Riksförbund Inga synpunkter men åsikter om mottagares funktion
Sääw Per Tycker att det är ett enormt resursslöseri med våra skattepengar att lägga dom på ett digitalt marknät för radio
Teracom AB Ställer sig bakom utredarens förslag
Tidningsutgivarna Har inget att erinra
Tillväxtverket Har inga synpunkter i ärendet
Trafikverket Trafikinformation, speciellt i tunnlar, har ej studerats
Transportstyrelsen Stöder ej förslaget, då bl.a. sjöfartens behov ej beaktats

1 comment to Remissvar SOU 2014:77

  • Hej,
    Jag har en kopia av KTH remiss-svar. Insänt till Kdep men ännu inte uppe på dess web. Om av intresse sänd gärna ett mail till mig på adressen ovan.
    // Bertil